Regulamin

1. Postanowienia ogólne


1.1 Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Serwisu.
1.2 Zakładając Konto w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.3 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
1.4 Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
1.5 Materiały dostępne na stronach Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i każdy Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

2. Zasady korzystania z Serwisu


2.1 Utworzenie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi publikowania Materiałów Własnych na stronach Serwisu.
2.2 Materiałem Własnym (zwanym dalej Materiałem) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi zdjęcia, filmy,  wypowiedzi na forum Serwisu, komentarze do zdjęć i filmów, oceny zdjęć i filmów , wypowiedzi na temat Serwisu kierowane na adres e-mail Serwisu.
2.3 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę publikowanych Materiałów. Odpowiedzialność za swoje Materiały publikowane na łamach Serwisu ponosi Użytkownik.
2.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć, filmów lub innych treści. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcia, filmy lub treści.
2.5 Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Materiałów publikowanych przez Użytkowników.
2.6 Użytkownik nie może redagować Materiałów w sposób sugerujący, że nie jest on ich autorem, a szczególnie że autorem Materiałów jest pracownik Serwisu.
2.7 Dostęp do Serwisu Użytkownik zyskuje poprzez zarejestrowanie się i wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.8 Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych i handlowych dotyczących usług świadczonych przez naprawrower.pl oraz zleceniodawców i reklamodawców naprawrower.pl
2.9 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem e-mail poprzez usunięcie konta z Serwisu lub wybraniu odpowiednich opcji w ustawieniach konta Użytkownika.
2.10 Użytkownik udziela Serwisowi zgody na wykorzystywanie stron i treści Użytkownika do celów komercyjnych, reklamowych oraz dowolnego komercyjnego zagospodarowania obszarów na stronach, na których Użytkownik zamieszcza treści.

3. Publikacja Materiałów


3.1 Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Materiały Własne, które wyświetlają się na stronach Serwisu.
3.2 Użytkownik może rozsyłać link do Materiałów Własnych umieszczonych w Serwisie za pomocą e-mail, komunikatorów.
3.3 Użytkownik może umieszczać link do Materiałów Własnych zamieszczonych w Serwisie na innych stronach, forach lub innych miejscach.
3.4 Użytkownik może zamieszczać wyłącznie Materiały na których publikację uzyskał zgodę. Szczególnie w przypadku gdy w Materiale widoczna jest twarz osoby lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobą (np. blizna, tatuaż itp.).
3.5 Użytkownik zamieszczając Materiały w Serwisie oświadcza iż posiada on odpowiednie określone prawem zgody i uprawnienia do ich publikacji na stronach Serwisu.
3.6 Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Materiałów co do których nie posiada zgody autora na ich publikację.
3.7 Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
3.8 Materiały nie mogą zawierać treści pornograficznych lub prezentować przemocy i okrucieństwa wobec ludzi i zwierząt.
3.9 Materiały zamieszczane przez Użytkowników nie mogą zawierać odnośników do innych stron o podobnej tematyce co Serwis, ani zawierać materiałów promocyjnych lub reklamowych (chyba że Użytkownik otrzymał wyraźną pisemną zgodę od Właściciela Serwisu).
3.10 Serwis rejestruje wszystkie Materiały z adresami IP z jakich zostały dodane i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania.
3.11 Serwis udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia.
3.12 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
3.13 Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia i moderacji publikowanych Materiałów bez zgody i bez ostrzeżenia Użytkownika, z własnej inicjatywy jak i na wniosek osoby trzeciej w przypadku wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia jak i zawieranych treści.

4. Odpowiedzialność


4.1 Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4.2 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4.3 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
4.4 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników, ich jakość merytoryczną, jak również za wszelkie szkody poniesione w wyniku wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Użytkownicy oświadczają, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie materiały. Materiały umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami ani opiniami twórców Serwisu.
4.5 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
4.5.1 jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub osobę trzecią materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu
4.5.2 skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika
4.5.3 korzystanie z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
4.5.4 treści przesyłanych wiadomości, komentarzy oraz wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym
4.5.5 jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania przez Użytkownika informacji zamieszczanych na stronach Serwisu
4.5.6 błędy mogące pojawić się w treści prezentowanych materiałów oraz szkód mogących powstać w ich wyniku
4.6 Materiały prezentowane na stronach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania ich przez Użytkownika.
4.7 Użytkowni korzysta z informacji prezentowanych na stronie na własną odpowiedzialność.


5. Ochrona danych


5.1 Właściciel Serwisu zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
5.2 Dane Użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Serwis w celu poprawnego działania Kont Użytkowników  w Serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje Serwis i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
5.3 Serwis jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą.
5.4 Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Serwis zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

6. Postanowienia końcowe


6.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik w terminie pięciu (5) dni od opublikowania nowej wersji Regulaminu nie usunie swojego Konta, uznaje się, że zmiany w Regulaminie zostały zaakceptowane przez Użytkownika.
6.2 Do spraw nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6.3 Wszelkie uwagi, komentarze i związane z działaniem serwisu prosimy kierować do redakcji Serwisu przy pomocy formularza kontaktowego.
6.4 Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować do redakcji serwisu przy pomocy formularza kontaktowego.